KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yeni teknolojilerle birlikte bilgiye erişim imkânları artmış, bu gelişmelerin yansımaları bilgi gizliliğini ve güvenliğini sağlama noktasında yeni hukuki düzenlemeleri zorunlu kılmıştır.

Günümüzde resmi ve özel kurumlar, binlerce kişinin bilgilerini toplayabilmekte, bunlara erişebilmekte ve bunları işleyebilmektedir.2016 yılında, Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu yürürlüğe girmiş, temel insan haklarından biri olan özel hayatın gizliliği ilkesi uyarınca, kişilerin ve kurumların bilgilerinin korunması hedeflenmiştir. Bu kanun, kişisel verileri toplayan, derleyen, işleyen kişi ve kurumlar bakımından sorumluluklar getirmektedir. KVKK ile kişisel verilerin sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması, ifşası, amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Kişisel verilerin korunmasında temel ilkeler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk, doğruluk ve güncellik, belirli, meşru ve doğru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, gereken en az miktarda veri saklanması, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmedir.

KVKK, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ya da tüzel kişiler hakkında uygulanır.

Vatandaşlar açısından, KVKK dairesinde en fazla rastlanan ihlal türleri, iletişim ve kayıt amaçlı olarak kurumlara verilen bilgilerin ticari ve reklam amaçlı olarak kullanılmasıdır. Genel olarak, o kuruma bu bilgilerin dahi verildiği unutulmakta, bazen yeterince okumadan imzaladığımız evraklarla bu işlemlere onay vermemiz de söz konusu olabilmektedir. Bizi rahatsız eden ya da amacına uygun olmayan bir kullanım fark ettiğimizde ya da tespit ettiğimizde, ilgili kurumla iletişime geçerek, durumun giderilmesini talep etme hakkımız bulunmaktadır.  Örneğin; sizden mesaj almak istemiyorum, telefonumu datanızdan siliniz, sizden alışveriş yapmak istemiyorum, bana broşür göndermeyiniz ve telefonumu datanızdan siliniz, sizden bilgi almak istemiyorum, telefonumu datanızdan siliniz, sizden e-posta almak istemiyorum, e-postamı datanızdan siliniz… İhlallerin devam etmesi hâlinde, hukuki haklarımızı kullanma imkânı bulunmaktadır.

KVKK ile ilgili olarak Türk Ceza Kanunu’nda üç tip yaptırım mevcuttur:

1) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi (1-3 yıl hapis cezası)
2) Verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme (2-4 yıl hapis cezası)
3) Kişisel verilerin kanunca belirlenen süre içinde silinmemesi (1-2 yıl hapis cezası)

AV. ALİ ONUR GÜNÇEL